Våtmarkskonferenser

Våtmarksfonden organiserar vartannat år en stor våtmarkskonferens som vänder sig till alla som har intresse för våtmarker och de ekosystemtjänster dessa ger. Konferenserna hålls på olika håll i landet och har olika teman. Bland deltagarna märks, förutom intresserade privatpersoner, anställda hos kommuner, länsstyrelser, statliga verk och företag. Även ideella organisationer, konsulter och forskare ser Våtmarkskonferensen som en viktig plats för att utbyta kunskaper, erfarenheter och idéer. Håll utsikt efter information om 2019 års konferens. Välkommen!

Våtmarkskonferens 2017
2017 års konferense hölls på Öland 25-26 april och hade som tema "Fåglarnas och människans våtmarker". Konferensen fästade uppmärksamheten på våtmarkernas stora betydelse för såväl människans behov av vatten som naturvården i allmänhet och fågellivet i synnerhet. Öland är ett område med ett rikt och våtmarksberoende fågelliv samtidigt som problemet med vattenbrist var särskilt tydligt sommaren 2016. Denna situation ledde till ett mycket stort samhällsintresse för att bevara och restaurera våtmarker.
Se inbjudan och programmet här.