Vad gör Fonden?

Målet med Fondens verksamhet är att:

• Ny information och utbildning tas fram om våtmarker för främst fåglar,

Fonden arrangerar exkursioner, konferenser, kurser och seminarier baserade på resultat från forskning och försök. samt deltar i flera mässor.

• Forskningen om våtmarkernas fauna och flora intensifieras med särskild inriktning till gagn för dessa markers fågelliv.
• Dela ut Våtmarksfondens stipendium varje år. Stipendiet är instiftat tillsammans med Ragn Sells och är på 25 tusen kronor och delas ut till person eller organisation som på ett förtjänstfullt sätt bidragit till skapande av våtmarker för fåglar av hög kvalité
• Påverka markägare, myndigheter och politiker så att våtmarkerna skyddas från föroreningar eller ingrepp som kan skada fauna och flora.
• Välja ut och lämna bidrag till restaurering och återskapande av våtmarker av olika typ och av hög kvalité, som sedan kan användas som referensområden och exkursionsmål i arbetet med information och utbildning.
• Samarbeta med de internationella organisationer som kan bidra till att Våtmarksfondens mål kan uppnås.


Fondens verksamhet sammanfattad:

Vi utbildar genom exkursioner, kurser, föredrag och seminarier

Vi förmedlar våtmarksentrepenad

Vi informerar på vår hemsida på Internet

Vi lämnar råd och anvisningar eller med hjälp av vårt nätverk

Vi stöder med bidrag till våtmarker av hög kvalité för fåglar

Vi stöder med bidrag till våtmarksprojekt

Vi samarbetar med svenska och internationella organisationer

Fonden får stöd av företag som Elmia AB, Holmen Skog AB, Pressgrannar AB, Ragn-Sells AB, och Skogssällskapet.