Vad är en våtmark?

Våtmarkernas egenskaper

De mest produktiva biotoperna på vår jord är våtmarker av olika typer och former. Det var i de grunda vattnen som livet uppstod för många miljoner år sedan. Våtmarker har också många viktiga funktioner som vattenresurs, som livsmiljö för växter och djur (biologisk mångfald), som reducerare av närsalter och som uppskattade miljöer för rekreation. Många djur är beroende av grunda våtmarker liksom ett stort antal fågelarter som är direkt beroende av våtmarker för sin häckning, under sin flyttning eller för sin övervintring. Detta är en gemensam angelägenhet och ett gemensamt ansvar för alla de länder inom vars marker våtmarksfåglarna rör sig under året.

Som livsmiljö och biotopskapare

Naturtyper som sumpskogar, myrar, vattendrag, grunda sjöar och havens stränder är alla våtmarker och utgör livsmiljöer för en mängd växt- och djurarter. Våtmarkernas främsta värden ligger i den biologiska mångfalden ända ner till mikromiljön. Värdet för landskapsbild och rekreation är andra.

Som reningsverk och transportör

Våtmarkernas har också betydelse som naturliga reningsverk. På sin väg ut till sjöar och hav bromsas vattnets upp i de vegetationsrika våtmarkerna där de fungerar som vattenrenare och näringsfällor för främst kväve och närsalter. Det sker med andra ord en naturlig reningsprocess av vattnet. De är också näringsgivare till mikroorganismer hela vägen upp till den högre faunan och floran.

Som vandringsled

Våtmarkerna är viktiga för fåglarnas flygvägar. Längs dessa finns rastlokaler där de flyttande fåglarna kan vila och fylla på förråden för fortsatt flyttning till och från häckningsområdena. De rinnande vattendragen är också viktiga vandrings- och spridningsleder för fauna och flora.

Skydd av våtmarker över hela världen

I äldre tid var våtmarkerna livsviktiga för bonden, fiskaren och jägaren. Här fanns det rena vattnet och ett rikt djur- och växtliv som då kunde vara avgörande för människors överlevnad.

Användningen av våtmarkerna har på några hundra år förändrats totalt, men vårt, djurens och växternas behov av dem kvarstår.

Sårbarheten är stor hos våtmarkssystemen som tar hand om, lagrar, filtrerar, renar och släpper ut det vatten vi använder.

Vi har insett att vi inte längre kan förbruka eller förstöra våtmarker som betyder så mycket för rent vatten till oss själva.

Våtmarkerna är så betydelsefulla för den biologiska mångfalden, att viktiga internationella avtal träffats om deras skydd och vård.

Varför har så många våtmarker förstörts?

Behovet av odlings- och skogsmark satte igång en omfattande utdikning under 17- och 1800-talet. Därmed försvann de mest produktiva våtmarksområdena och nu är 70 procent av den areal våtmarker vi hade vid början av 1900 talet borta. Situationen är inte unik för Sverige. Vi finner den i de flesta länder. Våtmarker, och därmed vatten, har blivit en bristvara. Vatten är något vi människor lånar ur den naturliga vattencykeln under lång tid.

Framför oss ligger därför en multinationell utmaning, nämligen, ”att bevara, skydda, återskapa, och vårda våtmarker”!