2014 års våtmarksstipendiat är Malin Karlsson

Malin Karlsson en värdig stipendiat

Malin är sedan flera år anställd vid länsstyrelsen i Västerbottens läns Naturvårdsenhet, Umeå. Malin är biolog med en bred kompetens inom lantbruks- och naturvårdsområdet. Hon har med mycket stort engagemang haft en betydande roll i flera våtmarksprojekt i Västerbotten. Det gäller särskilt restaureringsarbetena i Vännässjön samt Brånsjöns och Gärdefjärdens Naturreservat. Sedan 2009 är Malin ansvarig för skötseln av kompensationsområdena som bildades i samband med byggandet av Bottniabanan genom Umeälvens delta.

I de projekt Malin varit och är engagerad i ingår regelmässigt ett nära samarbete med markägare och företrädare för de areella näringarna. Med stor erfarenhet och vana har hon fått markägare m.fl. att förstå våtmarkernas stora värde för den biologiska mångfalden, som näringsfällor för renare vatten, landskapsbilden etc. Arbetet innebär även en samverkan med andra aktörer som kommuner, Jordbruksverket, LRF, WWF och näringslivet. Malin har i dessa sammanhang visat på en stor förmåga att skapa en positiv och konstruktiv diskussion om hur man ska lösa de uppgifter man står inför.

Sammanfattningsvis har Malin med sitt stora engagemang haft en stor del i att man inom Västerbottens län så framgångsrikt kunnat driva ett flertal betydelsefulla miljövårdsprojekt – särskilt restaurering av goda våtmarksmiljöer. Det är med stor glädje vi tilldelar Malin Karlsson Våtmarksstipendiet 2014.

Ett prestigefullt miljöpris

Våtmarksstipendiet är ett erkännande till en person eller organisation som utfört ett betydande och värdefullt arbete för att skapa våtmarker för fåglar av hög kvalité. Stipendiet – som delats ut sedan 2002 – är instiftat av stiftelsen Svensk Våtmarksfond och Ragn-Sells AB. Syftet med stipendiet är att stimulera arbetet med att bevara, skapa och sköta våtmarker för den biologiska mångfalden i allmänhet och våtmarkernas fåglar i synnerhet. Stipendiet är på 25 000 kr. Svensk Våtmarksfond bildades på initiativ av Svenska Jägareförbundet 1995. I styrelsen finns, förutom Jägareförbundet, representanter för Sveriges Ornitologiska Förening, Världsnaturfonden, Lantbrukarnas Riksförbund och näringslivet.
 

Stipendiet delades ut i Brånsjöns Naturreservat den 20 maj 2014 i närvaro av bl.a. Våtmarksfondens ordförande Lars Ingelmark och Ragn-Sells ordförande och koncernchef Erik Sellberg.