Våtmarksfonden 20 år!

Svensk Våtmarksfond firade sina första 20 år med en tvådagarskonferens i Skåne 19–20 maj. Under de gångna 20 åren har fonden lämnat närmare 1,5 miljoner kronor i stöd till olika projekt som gett cirka 700 våtmarker. Från Lainio i norra Norrbotten till Ystad i söder och från Gotland i öster till Orust i väster finns våtmarker som fonden bidragit till. Fondens stöd till olika projekt har som regel mer varit ett bevis på de blivande våtmarkernas höga kvalitet än en total finansiering. Ofta har stödet getts i form av en grundplåt till en förstudie under en planeringsfas. I Våtmarksfonden samarbetar Svenska Jägareförbundet, Världsnaturfonden, Lantbrukarnas Riksförbund och Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige.

Ett 60-tal deltagare hälsades välkomna till Christinehof av Carl Piper. Inledande föreläsare var Michael Löfroth från Miljö- och energidepartementet och ansvarig för miljömålet Myllrande våtmarker. Under första dagen föreläste även Våtmarksfonden, LRF, Havs- och Vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Skogsstyrelsen. Det var slående hur uppdelat arbetet mellan olika myndigheter är när det gäller våtmarker. Här har Våtmarksfonden en uppgift att driva frågor som ger fler fågelrika våtmarker. Lennart Henriksson från Våtmarksfonden talade inspirerande om hur viktigt det är med kommunikation på rätt nivå när möten hålls med markägaren. John Strand från Hushållningssällskapet avslutade dagen med ett intressant inlägg om ekosystemtjänster. Hur stort är värdet på en våtmarks ekosystemtjänster i form av t.ex. ett häckande par årta, 1000 årliga besökare, kväverening med mera?

BirdLife Sverige inledde genom undertecknad dag 2 med att visa upp den nya våtmarksinventeringen som startar i år och visa nyttan av att dokumentera utvecklingen i större våtmarker. Exemplet var hämtat från Kvismaren i Närke där en 85 hektar stor våtmark har inventerats under 34 år och där ungfågelproduktionen också dokumenterats. Micael Söderman från Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund föreläste sedan om de så kallade ”gäddfabrikerna” som de arbetar med i strandnära områden intill Östersjön. Genom att skapa tillfälliga våtmarker får gäddorna en chans att leka och därmed ökas gäddbeståndet och skapar under en period också värde för främst rastande våtmarksfåglar men i en del fall också för häckande fågelarter. Sammanlagt har föreningen varit inblandad i 120 våtmarks- och fiskvandringsprojekt i Sverige.

Under resten av dagen gjordes fältbesök i ett antal anlagda våtmarker i Skåne. Första etappen gick till Fyledalen och dagen avslutades med ett besök i avrinningsområdet för Tullstorpsån. Förekomst av gråhakedoppingar, skedand, snatteränder och en smådopping vittnade om att projekten som visades hade nått sitt syfte. Skåne län är för övrigt ett föredöme, sedan år 2000 har det skapats cirka 2800 hektar våtmarker. 

Åke Pettersson

BirdLife Sveriges representant i Svensk Våtmarksfond.