Välkommen till Stiftelsen Svensk Våtmarksfond - "Våtmarksfonden"

Våtmarksfonden är en stiftelse, som bildades 1995. I Våtmarksfonden samarbetar Svenska Jägareförbundet, Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).
H.M. Konungen är Våtmarksfondens höge beskyddare.

Initiativet till bildandet av Våtmarksfonden togs av Svenska Jägareförbundet och grundade sig på att 70% av de våtmarker som fanns i Sverige i början av 1900-talet hade försvunnit genom dikningar och sjösänkningar. Detta hade medfört negativa trender för våtmarksberoende arter, inte minst bland fåglarna, både nationellt och internationellt. Våtmarksfonden ville bidra till att bryta dessa negativa trender genom restaurering och skapande av våtmarker. Våtmarksfonden har hittills varit delaktig i närmare 600 våtmarksprojekt som omfattat sammanlagt cirka 7000 ha och ser med tillfredsställelse på resultaten av sina insatser.

 

Årets Stipendiat

Det årliga Våtmarksstipendiet delades 2017 ut till Sören Eriksson, Hushållningssällskapet i Uppsala.